Regulamin

Informacje ogólne

 • 1. Właścicielem Serwisu ProjektyDomowPlus.pl, dostępnej pod adresem www.projektydomowplus.pl jest firma BookMaster.pl® z siedzibą przy Al. Solidarności 117 lok 406, 00-140 Warszawa, posiadającą numer NIP: 536-108-40-73, REGON: 141785411; działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 486914.
 • 2. ProjektyDomowPlus.pl prowadzi sprzedaż projektów gotowych za pośrednictwem sieci Internet, pod adresem www.projektydomowplus.pl .
 • 3. Użytkownik serwisu ProjektyDomowPlus.pl osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, które wyraziły zgodę na treść niniejszego regulaminu.

Realizacja zamówień

 • 1. Zamówienia na produkt/y przyjmowane są za pośrednictwem: - Serwisu ProjektyDomowPlus.pl (elektroniczny formularz zamówienia) - Pod numerem telefonu: (22) 245-41-21
 • 2. Wiążące są zamówienia poprawnie złożone, potwierdzone telefonicznie przez Użytkownika Serwisu ProjektyDomowPlus.pl (Kupującego) i zawierające wszystkie niezbędne dane do jego realizacji tj.: -imię i nazwisko Użytkownika Serwisu ProjektyDomowPlus.pl (Kupującego), -adres wysyłki, -adres e-mail, -telefon kontaktowy, -nazwę produktu, -wersję produktu (np. odbicie lustrzane), -formę płatności (płatne przy odbiorze, przelew bankowy). W przypadku składania zamówienie przez osoby prawne dodatkowo podane muszą być: -nazwa firmy, -NIP.
 • 3. ProjektyDomowPlus.pl zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Użytkownika Serwisu ProjektyDomowPlus.pl (Kupującego) w formularzu zamówienia będą niepełne.
 • 4. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić, nie będą realizowane.
 • 5. Terminy realizacji zamówień wynoszą od 3-10 dni.
 • 6. Sprzedający pokrywa koszty związane z dostawą projektu do Użytkownika Serwisu ProjektyDomowPlus.pl (Kupującego) na terenie kraju.
 • 7. Forma i sposób rozliczenia dla wysyłek zagranicznych będzie każdorazowo ustalana pomiędzy ProjektyDomowPlus.pl , a Użytkownikiem Serwisu ProjektyDomowPlus.pl (Kupującym) dokonującym transakcji w Serwisie ProjektyDomowPlus.pl .
 • 8. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Serwisu ProjektyDomowPlus.pl wyrażone są w Złotych Polskich i są cenami brutto - obejmują podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.
 • 9. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Gwarancje i zwroty

 • 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), konsument może zrezygnować z zakupu dokonanego na zasadach sprzedaży wysyłkowej, bez podania przyczyny, jeśli w ciągu 10 dni od daty otrzymania towaru zgłosi fakt odstąpienia od umowy Sprzedawcy. Zgłoszenie chęci odstąpienia od umowy należy dokonać: - e-mail - telefonicznie
 • 2. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, kopiowania. Musi być dostarczony w stanie nienaruszonym, umożliwiającym dalszą sprzedaż. Zwrot towaru należy każdorazowo ustalić ze Sprzedającym. Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.
 • 3. Koszty związane z dostawą zwracanego towaru do Sprzedającego pokrywa Użytkownik Serwisu ProjektyDomowPlus.pl (Kupujący). Przesyłki realizowane na koszt Sprzedającego lub ProjektyDomowPlus.pl nie będą przyjmowane i będą zwracane do nadawcy.
 • 4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres siedziby Sprzedającego z załączonym opisem wady i kserokopią faktury VAT.
 • 5. W przypadkach uzasadnionych reklamacji lub zwrotów spełniających ww. warunki, gwarantujemy zwrot należności, stanowiący równowartość zakupionego towaru. Należności będą regulowane drogą przelewu bankowego, na konto wskazane przez Użytkownika Serwisu ProjektydomowPlus.pl (Kupującego) w terminie 14 dni od daty otrzymania podpisanej faktury korygującej.
 • 6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu przesyłki są rozpatrywane wyłącznie na podstawie protokołu szkodowego podpisanego przez Kupującego i dostawcę przesyłki.
 • 7. W przypadku gdy Kupujący, po otrzymaniu przesyłki stwierdzi jej uszkodzenie, zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt dostawcy przesyłki oraz Serwisowi ProjektyDomowPlus.pl.
 • 8. W przypadku niezgodności towaru z umową, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt Serwisowi ProjektyDomowPlus.pl.
 • 9. Reklamacje będą rozpatrywane do 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.

Transakcja kupna sprzedaży

 • 1. Wszystkie transakcje zawierane są pomiędzy Użytkownikiem Serwisu ProjektyDomowPlus.pl , a Sprzedającym na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz. 1176 oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204).
 • 2. Przedstawiona oferta w sklepie internetowym ProjektyDomowPlus.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.

Postanowienia końcowe

 • 1. ProjektyDomowPlus.pl. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Dane przechowywane są w systemie komputerowym i służą ProjektyDomowPlus.pl. do: -weryfikacji zamówienia, -kontaktu z Użytkownikiem Serwisu ProjektyDomowPlus.pl. (Kupującym), -przesyłania informacji promocyjno-marketingowych po wcześniejszej akceptacji Użytkownika Serwisu ProjektyDomowPlus.pl. (Kupującego). Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 • 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów. Zmianom cen nie podlegają zamówienia przyjęte do realizacji- w momencie złożenia zamówienia ceny stają się wiążące. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty i ich aktualizacji. Ceny towaru podane są w PLN i są cenami brutto.
 • 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Przejdź do strony głównej